Haluk Öner: Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir Poetikalarının Toplumsallık Boyutu

Share Button
cumhuriyet-donemi-edebiyati

Giriş

Edebiyatın ürettiği -kurmacalar, duygular, ayrıntılar barındıran- metin gerçekliği ile dış dünya gerçekliği arasındaki uyum, bu uyumun varlığına dair düşünceler, araştırmalar sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmaların hareket noktalarından biridir. Metin gerçekliği ile sosyolojinin, tarihin, felsefenin metot ve verilerinin uyumluluğu, edebiyatın, bireylerin hayat ve duygularından cemiyetin tecrübe ve düşünme biçimlerine uzanan toplumsallık boyutunun

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Haluk Öner: ‘İyi Şiir Koalisyonu’ndan Tuğrul Tanyol Poetikasının İzlerini Sürmek

Share Button
yi Şiir Koalisyonu

Tuğrul Tanyol, sanat dâhil yaşamın bütün alanlarının politika ve şiddetle birlikte yürütüldüğü/düşünüldüğü dönemde şiiri, var oluş biçimiyle yeniden yaratan bir kuşağın öncü şairlerindendir. Bu bakımdan onun şiirlerini sosyolojik pencereden okurken apolitik, dönem ruhunu anlatmayan metinler olarak değil geleneği, toplumsal hareketlilik gibi güncel sorunları sorunsal haline getirmeden sanatsal zemine yerleştirilmiş politize olmamış metinler biçiminde

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Haluk Öner: Humourdan Öte İroni: Cemal Süreya Şiiri

Share Button
Cemal Süreya

Çok şükür büyük şair değilim

Ama bir sır söyleyeyim mi kulağına:

Cins şairim ben

Çıkar giderim

Nişancı bir şairim

Gözünden haklarım imgeyi

 

1950’li yıllar Türkiye’sinde yaşanan sosyolojik ve siyasal değişimler karşılığını sanatta da bulmuş, edebiyatta yeni anlatım biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Birey vurgusu, yabancılaşma teması ve varoluşçu yaklaşımların ön planda tutulduğu bu dönemde “Aylak Adam” ve “Tutunamayanlar”ın

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Haluk Öner: Baki Ayhan T.’nin Şiiri Hem Hepsidir, Hem Hiçbiri

Share Button
baki

Bir şairin toplu şiirlerinin yayınlanması, yalnızca okurların bu şiirlere kolay ulaşımını, şairin biriktirdikleriyle yeniden gündeme gelmesini sağlayan bir anlama sahip değildir. Toplu şiirler, şairin tecrübelendiğini, şiir kanonlarının, edebiyat ortamlarının bir hastalığa dönüştürdüğü güncellik ve görünür kalma kaygısından sıyrılıp kalıcı olmaya doğru adım attığı, bir birikimin toplu göstergesi, şairlik macerasının manzum hikâyesidir.

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Haluk Öner: Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme

Share Button
1

Son dönem Türk romanında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan yükseliş okurları seçici bir tavır takınmaya zorlamaktadır. Romanların sayıca çokluğu, romanlardaki posmodernist etkilerin artışı da farklı okur profillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hasan Ali Toptaş, hem nitelikli okur profilinin ortaya çıkmasına yardım eden hem de Türk edebiyatında roman türünün gelişimine katkıda bulunan önemli bir yazardır.  Son dönem Türk romanında üslubu ve

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Haluk Öner: Proust’un Zamana Karşı Zaferi, Kayıp Zamanın İzinde

Share Button
atmosphere_by_myebe-d60vlfd

Yrd. Doç. Dr. Haluk Öner
halukoner@tunceli.edu.tr

 

Marcel Proust Time Regained by Sudor

Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust,  on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından yola çıkarak kurgular. Proust bütün yaşamları zaman ve mekân ilişkisinin anlardan meydana geldiği düşüncesinden hareketle anlatır ve yazma eyleminin

DEVAMINI OKUYUN
Share Button